2018 LOUISIANA DIXIE YOUTH STATE TOURNAMENT SCHEDULE

Updated Monday February 12, 2018 by Louisiana Dixie Youth Baseball.

2018 LOUISIANA DIXIE YOUTH STATE TOURNAMENT SCHEDULE

 DATE

 TOURNAMENT

 LOCATION

July 5-8

A T-Ball State Tournament,7 Minor Coach Pitch

 Tioga
July 5-8  AA Machine Pitch State Tournament  JacksonParish
July 6-8  Minor 9's State Tournament  Monroe
July 6-8  Minor 11's State Tournament  Monroe
July13-17 North Regional State Tournament - Majors  Shreveport
July13-17 North Regional State Tournament - AAA  Shreveport
July13-17 South Regional State Tournament - Majors  Concordia
July13-17 South Regional State Tournament - AAA  Concordia
July20-24 O-Zone State Tournament  Concordia
July20-21 AAA/Majors 2 out 3 State Tournament  Alexandria
July21-24  Regional World Series                                                           6U T-Ball, 6U Coach Pitch, Coach Pitch, 9U, 11 U  Center, TX
Jul 28-31 AA Machine / Coach Pitch World Series Lumberton,NC
 Aug 4-9  O-Zone Dixie Youth World Series Lumberton,NC
Aug 4- 9 AAA Dixie Youth World Series Lumberton,NC
Aug 4-9 Majors Dixie Youth World Series Lumberton,NC